Ymwadiad

Ymwadiad

Dylid ystyried y wybodaeth sydd ar y wefan hon fel gwybodaeth gyffredinol yn unig ac mae cynnwys y wefan wedi ei greu a’i ddarparu gan Gyngor Tref Amlwch. Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ac yn gyfredol, ni allwn warantu cywirdeb unrhyw wybodaeth sydd ar y wefan, ac felly, defnyddwyr y wefan sy’n gyfrifol am unrhyw risg wrth ddibynnu ar unrhyw wybodaeth a geir arni.

Ni fydd Cyngor Tref Amlwch yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled anuniongyrchol neu ganlyniadol neu unrhyw golled neu ddifrod ar unrhyw ffurf a ddioddefir oherwydd colli data a/neu elw, a hynny’n deillio o ddefnyddio’r wefan hon, neu’n gysylltiedig â’i defnyddio.

Dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol nad oes gan Gyngor Tref Amlwch unrhyw reolaeth dros y gwefannau eraill a ddarperir drwy’r wefan hon, ac nad oes gennym reolaeth felly dros natur na chynnwys y gwefannau hyn, na pha un a ydynt ar gael ai peidio. Nid yw’r ffaith fod dolen gyswllt ar gael i wefan benodol yn golygu, o angenrheidrwydd, fod Cyngor Tref Amlwch yn argymell nac yn cymeradwyo unrhyw farn a fynegir ar y gwefannau hyn.

Er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wefan hon yn cael ei chynnal a’i chadw’n ddigonol a’i bod yn gweithio mewn modd mor effeithiol â phosibl, ni fydd cyfrifoldeb ar Gyngor Tref Amlwch pe na byddai’r wefan ar gael oherwydd problemau technegol.

[1]. Cyflwyniad – mae’r ymwrthodiad hwn yn rheoli eich defnydd o’n gwefan; drwy ddefnyddio’r wefan rydych yn derbyn yr ymwrthodiad yn llawn. Os ydych yn anghydweld ag unrhyw ran o’r ymwrthodiad hwn, peidiwch â defnyddio ein gwefan.

[2]. Hawliau Eiddo Deallusol – os na nodir yn wahanol, Cyngor Tref Amlwch neu ein trwyddedwyr yw perchennog yr hawliau eiddo deallusol o fewn y wefan a’r deunydd sydd ar y wefan. Yn ddarostyngedig i’r drwydded isod, cedwir ein holl hawliau eiddo deallusol.

[3]. Trwydded i Ddefnyddio’r Wefan:  Cewch edrych, lawrlwytho ar gyfer cadw dros dro yn unig, ac argraffu tudalennau o’r wefan ar yr amod:

(a) Nad ydych yn atgynhyrchu deunydd o’r wefan hon (gan gynnwys ail-gyhoeddi ar wefan arall) nac yn atgynhyrchu na chadw deunydd o’r wefan hon mewn unrhyw system electronig gyhoeddus neu breifat ar gyfer adfer gwybodaeth.

(b) Na chewch atgynhyrchu, dyblygu, gwerthu, ail-werthu, nac ymweld â’n gwefan nac ymelwa arni na’r deunydd sydd arni at ddibenion masnachol heb ein caniatâd ysgrifenedig eglur.

[4]. Cyfyngiadau Atebolrwydd –  Mae’r wybodaeth ar y wefan yn cael ei darparu yn rhad ac am ddim, a byddwch yn cydnabod y byddai’n afresymol i’n dal yn atebol am y wefan hon na’r wybodaeth sydd arni.

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, nid yw Cyngor Tref Amlwch yn gwarantu ei bod yn gyflawn nac yn gywir; nid ydym ychwaith yn ymrwymo i sicrhau bod y wefan yn parhau i fod ar gael na bod y deunydd sydd arni yn cael ei gadw’n gyfredol.

Hyd eithaf y graddau a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, mae Cyngor Tref Amlwch yn eithrio unrhyw sylwadau, gwarantau ac amodau (gan gynnwys, heb gyfyngiad, yr amodau sydd ymhlyg yn y gyfraith ac sy’n ymwneud ag ansawdd boddhaol, addasrwydd i’r diben a defnydd gofal a medrusrwydd rhesymol).

Mae ein hatebolrwydd yn gyfyngedig ac wedi’i eithrio hyd eithaf y graddau a ganiateir gan y gyfraith berthnasol. Ni fydd Cyngor Tref Amlwch yn atebol am  unrhyw golled na difrod uniongyrchol neu anuniongyrchol sy’n codi dan yr ymwrthodiad hwn neu mewn perthynas â’r wefan, pa un a yw yn codi o gamwedd, contract neu unrhyw beth arall – gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw golled o ran elw, contractau, busnes, ewyllys da, data, incwm, cyllid neu arbedion a ragwelir.

Fodd bynnag, nid oes dim yn yr ymwrthodiad yn eithrio nac yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd ar gyfer twyll, marwolaeth neu niwed personol a achoswyd trwy ein hesgeulustod, nac unrhyw atebolrwydd arall nad oes modd ei eithrio na’i gyfyngu dan y gyfraith berthnasol.

Mae’r wefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau trydydd parti.Amrywiad – Efallai bydd Cyngor Tref Amlwch yn adolygu’r ymwrthodiad hwn o bryd i’w gilydd. Dylech edrych ar y dudalen hon yn rheolaidd i sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r fersiwn gyfredol.

POLISI PREIFATRWYDD Y WEFAN

Mae’r Polisi hwn yn nodi sut y bydd Cyngor Tref Amlwch yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a ddarperir iddo gan fusnesau sy’n defnyddio’r wefan.Mae Cyngor Tref Amlwch wedi ymrwymo i sicrhau bod preifatrwydd busnes yn cael ei ddiogelu. Pe byddem yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth sy’n golygu y gellir eich adnabod wrth ddefnyddio’r wefan hon, yna, gallwn eich sicrhau na fydd y wybodaeth ond yn cael ei defnyddio yn unol â’r datganiad polisi hwn.

Nid ydym mewn gwirionedd yn casglu gwybodaeth gan ein defnyddwyr, heblaw am y wybodaeth safonol a gesglir yn awtomatig trwy ystadegau’r wefan.

Yr ydym wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd ymwelwyr â’r wefan; mae’r polisi hwn yn nodi’r modd y byddwn yn ymdrin â’ch gwybodaeth bersonol.

Gallem gasglu, cadw a defnyddio gwybodaeth am eich ymweliadau â’r wefan hon, a’ch defnydd ohoni.Gallem gasglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur a’ch ymweliadau â’r wefan hon, megis eich cyfeiriad IP, lleoliad daearyddol, y math o borwr gwe sydd gennych, y ffynhonnell atgyfeirio, hyd yr ymweliad a nifer y tudalennau yr edrychwyd arnynt. Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon wrth weithredu’r wefan hon ac at ddibenion marchnata.

Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon. Ffeil destun yw cwci a anfonir gan weinydd gwe i borwr gwe. Mae’r porwr yn cadw’r ffeil destun, ac fe’i hanfonir yn ôl i’r gweinydd bob tro y mae’r porwr yn gofyn i’r gweinydd am gael cysylltu â thudalen. Mae hyn yn galluogi’r gweinydd i adnabod ac olrhain y porwr. Gallem anfon cwci a allai gael ei gadw gan eich porwr ar yriant caled eich cyfrifiadur. Gallem ddefnyddio’r wybodaeth a gawn o’r cwci wrth weithredu’r wefan hon, er mwyn ei gwneud yn haws ei defnyddio ac at ddibenion marchnata.”

NI FYDDWN yn defnyddio’r wybodaeth honno er mwyn adnabod eich cyfrifiadur pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan er mwyn teilwra ein gwefan ar eich cyfer chi.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu i chi wrthod derbyn cwcis (er enghraifft, yn Internet Explorer, gallwch wrthod pob cwci trwy glicio ar “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” a dewis “Block all cookies” trwy lusgo’r dewiswr i frig y raddfa.) Fodd bynnag, fe allai hyn effeithio’n andwyol ar eich gallu i ddefnyddio nifer o wefannau, gan gynnwys hon.

Defnyddio eich data personol. 

Bydd data personol a gyflwynir ar y wefan hon yn cael ei defnyddio i’r dibenion a nodir yn y polisi preifatrwydd hwn neu mewn rhannau perthnasol o’r wefan.Yn ychwanegol at y defnydd a nodir mewn mannau eraill yn y polisi preifatrwydd hwn, efallai y byddwn yn defnyddio eich manylion personol i wella’ch profiad o bori’r wefan drwy ei gwneud yn bersonol i chi.Yn ychwanegol at y datgeliadau sy’n rhesymol angenrheidiol i’r dibenion a nodir mewn mannau eraill yn y polisi preifatrwydd hwn, efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth amdanoch. 

(a) i’r graddau y mae’n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith

(b) mewn cyswllt ag unrhyw achos cyfreithiol neu achos cyfreithiol       arfaethedig.  

Efallai y byddwn yn diweddaru’r polisi preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd, drwy gyhoeddi fersiwn newydd ar ein gwefan. Dylech edrych ar y dudalen hon yn achlysurol i wneud yn siŵr eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau.

Mae’r wefan yn cynnwys sawl dolen i wefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol  am bolisïau preifatrwydd (na chynnwys) gwefannau trydydd parti.

AMODAU A THELERAU

Croeso i wefan Cyngor Tref Amlwch. Drwy barhau i bori a defnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r amodau a thelerau canlynol ar gyfer ei defnyddio, ac i fod yn rhwymedig iddynt. Yr amodau a thelerau hyn ynghyd â’n polisi preifatrwydd, sy’n rheoli perthynas Cyngor Tref Amlwch â chi o ran y wefan hon.Mae’r term ‘Cyngor Tref Amlwch’ neu ‘ni’ yn cyfeirio at berchennog y wefan  sydd â’i swyddfa gofrestredig yn Swyddfa Cyngor Tref Amlwch, Llawr-y-Llan, Lôn Goch, Amlwch LL68 9EN.

Mae’r term “chi” yn cyfeirio at unrhyw un sy’n defnyddio neu’n edrych ar ein gwefan.Mae’r amodau a thelerau canlynol yn berthnasol wrth ddefnyddio’r wefan hon:

Darperir cynnwys tudalennau’r wefan fel gwybodaeth gyffredinol ac at ddefnydd cyffredinol yn unig.

Gellir ei newid heb rybudd.

Nid ydym ni nac unrhyw drydydd parti yn gwarantu cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnrwydd nac addasrwydd y wybodaeth na’r defnydd a geir neu a gynigir ar y wefan hon ar gyfer unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth o’r fath gynnwys anghywirdebau neu gamgymeriadau ac rydym yn benodol yn ein heithrio’n hunain o atebolrwydd am unrhyw anghywirdebau neu gamgymeriadau o’r fath hyd eithaf y graddau a ganiateir gan y gyfraith.

Bydd unrhyw ddefnydd a wnewch o wybodaeth neu ddeunyddiau yn gyfan gwbl ar eich cyfrifoldeb eich hun ac ni fyddwn ni yn atebol amdano. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon yn bodloni eich gofynion penodol.

Mae’r wefan yn cynnwys deunydd sydd yn berchen i ni neu wedi’i drwyddedu i ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys y dyluniad, y cynllun, yr edrychiad a’r graffigwaith, ond nid yw’n gyfyngedig i hynny. Gwaherddir atgynhyrchu oni bai ei fod yn unol â’r rhybudd hawlfraint sydd yn rhan o’r amodau a thelerau hyn.

Cydnabyddir pob nod masnach a atgynhyrchir ar y wefan hon, nad yw’n eiddo i’r gweithredwr neu wedi’i drwyddedu iddo.

Os defnyddir y wefan hon heb awdurdod, gallai arwain at iawndal, a gallai hefyd fod yn drosedd.

Fe allai’r wefan hon hefyd gynnwys dolenni i wefannau eraill o bryd i’w gilydd. Darperir y dolenni hyn ar eich cyfer er mwyn eich cynorthwyo i gael gafael ar wybodaeth ychwanegol. Nid yw hyn yn golygu ein bod yn cymeradwyo’r wefan honno/gwefannau hynny. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu cynnwys.

Mae eich defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod a allai godi o’r defnydd hwnnw yn ddarostyngedig i ddeddfau Cymru, Lloegr a’r Alban.HAWLFRAINTMae hawlfraint y wefan a’i holl gynnwys yn aros ym meddiant Cyngor Tref Amlwch: © Cyngor Tref Amlwch 2012.

Cedwir pob hawl. Ni cheir ailddosbarthu nac atgynhyrchu rhannau o’r cynnwys na’r cynnwys cyflawn, ond gan ystyried y canlynol:

1)Cewch argraffu neu lawrlwytho rhannau o’r cynnwys i yriant lleol cyn belled â’i fod ar gyfer eich defnydd personol eich hun, ac nid ar gyfer defnydd masnachol

2)Cewch drosglwyddo copïau o’r cynnwys i drydydd parti unigol ar gyfer ei ddefnydd/defnydd personol ei hun, ond dim ond os byddwch yn nodi ac yn cydnabod y wefan fel ffynhonnell wreiddiol y deunydd a ddarparwyd.

3)Ni chewch ddosbarthu nac ymelwa’n fasnachol ar elfennau o gynnwys y wefan hon na throsglwyddo neu gadw’r cynnwys hwn ar unrhyw wefan arall nac ychwaith ar ffurf arall ar system adfer electronig, oni bai eich bod wedi cael caniatâd ysgrifenedig eglur gan Gyngor Tref Amlwch.

Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies

Close