CYNGOR TREF

AMLWCH

TOWN COUNCIL

 

Swyddfa’r Cyngor, Llawr y Llan, Lon Goch, Amlwch, Ynys Mon, LL68 9EN

Ebost/Email: swyddfa@cyngortrefamlwch.co.uk Ffon/Tel: 01407 832 228

 

 

Tachwedd 3 November

 

At Sylw Aelodau Pwyllgor Parciau a Mannau Agored  

For the Attention of Parks and Open Spaces Committee Members 

 

Cynhelir cyfarfod nesaf y pwyllgor nos Fawrth Tachwedd 10 2020 drwy gynhadledd fideo am 7 or gloch.  The next committee meeting will be held Tuesday November 10, 2020 via video conference at 7pm. 

 

Yn gywir 

Yours sincerely 

 

Carli Evans Thau 

Clerc/Clerk 

 

AGENDA  

1.    Croeso ac Ymddiheuriadau / Welcome and Apologies 

2.    Datgan Diddordeb / Declaration of Interest

3.    Prosiectau Loteri (pwyllgor prosiect) / Lottery Projects (project committee)

4.    Cofnodion y cyfarfod diwethaf / Minutes of the last meeting 

5.    Materion yn Codi (nad ydynt ar yr agenda)/ Matters Arising (not included on the agenda)

6.    Ardaloedd Penodol / Specific Areas 

1)    Parc Lon Goch Park 

2)    Cae Chwarae Craig y Don Play Field 

3)    Parc Lon Wen Park 

4)    Parc Maes Mona Park 

5)    Parc Maes Llwyn Park 

6)    Parc Natur Bro Trehinion Nature Park 

7)    Ardaloedd eraill / Other areas 

7.    Gweithdrefn Meinciau Cymunedol / Community Benches Procedure  

8.    Llwybrau Cyhoeddus / Public Footpaths 

9.    Gohebiaeth / Correspondence 

10.  Dyddiad y cyfarfod nesaf / Date of Next Meeting