Amdanom ni

Mae trigolion Amlwch wedi cael eu cynrychioli gan Gyngor Tref Amlwch ers dros gan mlynedd. Maer cyngor yn un o 735 o Gynghorau Cymuned trwy Gymru.

Mae pumtheg aelod sydd yn dod o’r ardal leol unai wedi eu hethol neu eu cyf-ethol ynghyd a chlerc.

 Gyngor Tref Amlwch

Mae’r Cyngor llawn yn cyfarfod ar y pedwerydd Nos Fawrth o bob mis am 7 o’r gloch yn Siambr y Cyngor.

Mae’r cyfarfodydd yn agored i bawb, er mae’n rhaid pwysleisio nad yw’r cyhoedd yn cael cyfrannu i drafodaethau yn ystod y cyfarfodydd heb wneud trefniadau o flaen llaw.Mae rhyddid i unrhyw unigolyn neu fudiad gysylltu i drefnu.

Ceir etholiad bob pedair mlynedd, ond fe ellir cael etholiad yn y cyfamser os daw sedd wag a mwy nag un person wedi dangos diddordeb i fod yn aelod. Mae hawl gan y Cyngor i gyf-ethol os nad oes gotyn am etholiad a’r bruses cywir wedi ei ddilyn. Hysbysebir sedd wag drwy CSYM.

Yn wahanol i Gynghorwyr Sirol, dim ond y Cadeirydd sydd yn derbyn lwfans, nid yw Cynghorwyr Tref yn derbyn unrhyw daliad ynghlwm a’i dyletswyddau fel Cynghorwyr Tref, felly mae’r holl waith yn wirfoddol.Derbynnir swm o arian trwy’r Cyngor Sir yn flynyddol sef yr ‘Archeb’ tuag at gostau gweinyddu a chyflawni’n gofynion.

amlwch20153Mae sawl dyletswydd amrywiol gan y Cyngor Tref sydd yn cynnwys: darparu safleoedd chwarae a’u cynnal, torri glaswellt yn y parciau, trefnu’r gerddi, trefnu cystadleuaeth ‘Gardd Orau’, Goleuadau Nadolig, Mynwent y dref, mewn-bwn ynglyn a cheisiadau cynllunio, arwyddion lleol ynghyd a mwnbwn ynghlwm a phenderfyniadau’r Awdurdod Lleol.

Y Cyngor Sir sydd a chyfrifoldeb am oleuadau stryd, llwybrau cyhoeddus. Mae rôl y clerc yn hynod bwysig i roi arweiniad mewn rhai materion a chodi ymwybyddiaeth mewn materion lleol, rhanbarthol ac ar lefel uwch.

amlwch20154Fe fydd y Cyngor yn ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd ac aelodau ar y gwahanol is-bwyllgorau a phwyllgorau allanol yn y Cyfarfod Blynyddol sydd yn cael ei gynnal ym mis Mai. Mae rhestr gyflawn o’r rhain ar dudalen y Cynghorwyr. Mae’r Cyngor yn ethol aelodau ar gyfer cyrff gwahanol megis – Canolfan Gynghori/Llywodraethwyr yr Ysgol Gynradd/Twristiaeth a.y.y.b . Mae’r Cyngor yn cyflogi staff a chontractwyr i gario’r gwaith maentumio megis torri glaswellt – parciau’r dref a’r fynwent.

Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies

Close